Privacy en algemene voorwaarden Beauty & Lifestyle

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty & Lifestyle en een cliënt waarop Beauty & Lifestyle deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1. Behandelingen schoonheidssalon

 1. De schoonheidsspecialiste van Beauty & Lifestyle zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, zowel medisch als persoonlijk, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
 3. De schoonheidsspecialiste van Beauty & Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en of nazorg.
 4. De schoonheidsspecialiste van Beauty & Lifestyle zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

2. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk achtenveertig uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty & Lifestyle melden. Gelieve dit telefonisch te doen. 
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty & Lifestyle het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt doorberekenen.
 4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele bedrag van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Beauty & Lifestyle moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 2.1 tot en met 2.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

3. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. Indien u een afspraak maakt bij Beauty & Lifestyle geeft u toestemming om uw persoonsgegevens door Beauty & Lifestyle te laten verwerken. Persoonsgegevens bestaan uit:

  • Voor- en of achternaam
  • Geboortedatum
  • Adres gegevens
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • Intakeformulier met gegevens van huid, haar en nagels
  • Product gebruik in de salon en thuis
  • Voor en na foto’s van de behandeling
  • Medisch noodzakelijke persoonsgegevens
  • Verzekeringsgegevens
  • Afhandeling en betaling

 3. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze zorgvuldig in het systeem. ( Beauty & Lifestyle werkt met podofile)
 4. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 5. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 6. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 7. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 8. In enkele gevallen deelt Beauty & Lifestyle persoonlijke gegevens aan derden, zoals dokter, podotherapeut, apotheek en/of huisarts. Indien dit het geval is vragen wij zowel persoonlijk als schriftelijk toestemming van de cliënt. 
 9. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

4. Betaling

 1. Beauty & Lifestyle vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon en of website. Dit doormiddel van een prijslijst.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin transactie te voldoen.

 

5. Aansprakelijkheid

 1. Beauty & Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Beauty & Lifestyle is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Beauty & Lifestyle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

6. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty & Lifestyle.
 2. Beauty & Lifestyle moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Beauty & Lifestyle de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Beauty & Lifestyle het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Beauty & Lifestyle en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie van Provoet.

 

7. Garantie

 1. Beauty & Lifestyle geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
  • De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 3. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. 

 

8. Specialisatie

 1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
 2. De cliënt betaalt het gehele of gedeeltelijke bedrag van de behandeling aan de schoonheidsspecialiste van Beauty & Lifestyle wat overblijft na aftrek van de vergoeding.
 3. De schoonheidsspecialiste van Beauty & Lifestyle zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar of vraagt de behandeling aan bij de podotherapeut.
 4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
 5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico bedrag van hun zorgverzekeraar.
 6. Beauty & Lifestyle is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.

 

9. Beschadiging en/of diefstal

 1. Beauty & Lifestyle heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Beauty & Lifestyle meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste van Beauty & Lifestyle het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Beauty & Lifestyle wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten, medisch pedicure en de GGD.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

11. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Beauty & Lifestyle en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Beauty & Lifestyle en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gorinchem. Ze zijn gedeponeerd onder nummer 30246694 U kunt de voorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel.
 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

12. Geheimhouding

 1. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

13. Niet persoonlijke informatie

Wanneer de website van Beauty & Lifestyle bezoekt, worden er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet,- persoonlijke aard. Denk hierbij aan het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die er door gebracht is op de pagina’s die bekijken zijn. Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren. Beauty & Lifestyle is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid. Zelfs niet als u op de website van Beauty & Lifestyle terecht gekomen bent via de website van een derde. 

 

14. Bewaartermijn

Beauty & Lifestyle verwerkt en bewaart de persoonsgegevens tot 2 jaar na de laatste behandelingen of het moment dat er verzocht wordt ze te verwijderen. 

Aansluitend worden alle persoonsgegevens vernietigd.  

 

15. Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Via Sabrine Suvaal – de Groot eigenaresse van Beauty & Lifestyle kunt u mits bewijs van ID een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Beauty & Lifestyle zal je verzoek in behandeling nemen en binnen 2 weken je hierover informeren. 

Indien je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van een persoonsgegeven, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse Sabrine Suvaal – de Groot. Indien er klachten zijn over de wijze waarop Beauty & Lifestyle de gegevens verwerkt of de verzoeken behandeld kunt u contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens. 

 

16. Contact functionaris gegevensbescherming

Eventueel vragen en/of opmerkingen over deze privacy verklaring en algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming Sabrine Suvaal – de Groot van Beauty & Lifestyle via 06-11836975 of info@beauty-lifestyle.nl

 

De versie zoals gepubliceerd op onze website is de meest recente versie, datum 30-6-2023